Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Klantkoers.nl. In deze algemene voorwaarden geven we aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom 
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klantkoers is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Klantkoers.

Actualiteit 
Klantkoers streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Aansprakelijkheid 
De informatie en diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Klantkoers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen 
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Klantkoers.nl op deze pagina.